Regulamin

Założenia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem e.niedziela.pl (dalej jako Serwis), w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie Tytułów prasowych. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z siedzibą w Częstochowie, przy ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie pod numerem rejestru 19, NIP 573-011-11-11, REGON 040017736-00030.

Podstawowe definicje

Redakcja - Redakcja i Administracja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z siedzibą w Częstochowie, przy ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie pod numerem rejestru 19, NIP 573-011-11-11.

Serwis - stanowiący własność Redakcji serwis internetowy prowadzony pod adresem e.niedziela.pl, który pozwala na odpłatne korzystanie z wydawnictw prasowych Redakcji w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis.

Wydanie bieżące – pojedyncza publikacja prasowa wraz z dodatkami ukazującymi się w aktualnym momencie odwiedzin Serwisu.

Wydanie archiwalne – pojedyncza publikacja prasowa wraz z dodatkami inna niż wydanie bieżące.

Prenumerata – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi ograniczonego w czasie dostępu do wydań danego tytułu prasowego Redakcji w Serwisie. Prenumerata udzielana jest każdorazowo na wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych opcji okres.

SMS Premium – sposób płatności za usługi dostępne w serwisie, polegający na wysłaniu określonej informacji tekstowej na podany w Serwisie numer telefonu.

Kod aktywacyjny – ciąg liczb lub cyfr składający się z ośmiu znaków otrzymywany przez Użytkownika wiadomością zwrotną po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do wydania bieżącego lub archiwalnego.

Tytuł prasowy – publikacja prasowa wydawana przez Redakcję.

Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Redakcji są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową.

Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 9.00 lub wyższy, Safari 3 lub wyższy, Chrome 7.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

Funkcjonalności

Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do wybranych wydań tytułów prasowych, w formie wydania bieżącego, prenumeraty oraz wydań archiwalnych.
1. wydanie bieżące lub archiwalne

a) usługa SMS

- aby nabyć wydanie bieżące lub archiwalne Użytkownik musi wysłać SMSa o treści i na numer podany na stronie wydania
- w odpowiedzi Użytkownik otrzymuje nadesłanego przez Redakcję SMSa zwrotnego wraz z kodem aktywacyjnym
- aby uzyskać dostęp do wydania gazety Użytkownik musi wpisać otrzymany kod aktywacyjny na stronie tytułu

b) płatność przelewem lub kartą

- aby nabyć wydanie bieżące lub archiwalne Użytkownik musi poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik podaje swój adres email, na który zostanie przesłany linki umożliwiający pobranie wybranego wydania. Aby dokonać rejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść.
- wybrana przez Użytkownika wydanie będzie dotępne w chwili wpłynięcia należności na konto Redakcji

2. prenumerata

- aby nabyć prenumeratę tytułu Użytkownik musi poprawnie wypełnić formularza rejestracyjny. Użytkownik podaje swój adres email, na który bedą przesłane raz w tygodniu linki umożliwiające pobranie bieżącego wydania. Aby dokonać rejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść.
- wybrana przez Użytkownika prenumerata zostaje uruchomiona w chwili wpłynięcia należności za prenumeratę na konto Redakcji
- wybrana przez użytkownika prenumerata zostaje przyznana Użytkownikowi na wybrany i opłacony przez niego okres czasu.
- po opłaceniu prenumeraty nie ma możliwości jej anulowania lub przerwania w trakcie jej trwania.

Dokonując zakupu dostępu do wybranych egzemplarzy tytułów prasowych Użytkownik:
otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią tytułów prasowych poprzez ich pobranie w formie pliku PDF
nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych, a jedynie może się co do zasady zapoznać z treścią danego tytułu w sposób opisany w pkt 1 powyżej przez okres 10 lat od dnia uzyskania dostępu
nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych Redakcja zastrzega sobie:
możliwość przyjmowania zamówień na prenumeratę pod adresem

Prawa autorskie

Użytkownik może korzystać z egzemplarzy tytułów prasowych, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.

Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Redakcji.

Koszty i opcje nabywania wydań bieżących, archiwalnych oraz prenumeraty w serwisie

Aktualna cena wydania bieżącego, prenumeraty oraz wydania archiwalnego znajduje się na podstronie danego tytułu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego . (Regulamin dokonywania wpłat w Dotpay.pl).

Należności uiszcza się poprzez wpłatę należnej kwoty przez system płatności Dotpay w sposób i na zasadach właściwych operatorowi tego systemu. Stosowne informacje dostępne są pod adresem www.dotpay.pl.

Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange), regulamin, reklamacje

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku wydań bieżących i archiwalnych.

Ochrona danych osobowych

Korzystając z Serwisu Użytkownik winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Redakcję dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem funkcjonalności Serwisu zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Redakcji, w tym organizacji takich działań. Redakcja informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Redakcji. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Redakcję. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Redakcji, na piśmie.

Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, informację handlową od Redakcji dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Redakcję, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Redakcją na odrębnych zasadach.

Postanowienia końcowe

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem lub brakiem działania Serwisu, w szczególności odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek działania szkodliwego oprogramowania lub implementacji plików typu Cookies, z przyczyn innych niż zawinione przez Redakcję.

Redakcja nie odpowiada za sposób, jakość i częstotliwość działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych online oraz samych dostawców Internetu. W szczególności Redakcja nie odpowiada za przerwy/zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu, chyba że do przerw/zakłóceń doszło z przyczyn zawinionych przez Redakcję. Redakcja deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisów.

Redakcja uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności.

Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Redakcją w sprawie dostępności tytułów prasowych Użytkownik może uzyskać pod mailem .

Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail .

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Redakcję niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Redakcja zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.

Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Redakcję w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów.